ATR - 003

( 4 Nights / 5 Days )

 [Destinations covered : Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Udaipur]

ATR-03   Fom Jaipur to Udaipur
     
  Day-01 Pickup from Jaipur and Transfer to Jodhpur  O/N at Jodhpur
  Day-02 Jodhpur to Jaisalmer  O/N at Jaisalmer
  Day-03 Jaisalmer  O/N at Jaisalmer
  Day-04 Jaisalmer  O/N at Jaisalmer
  Day-05 Jaisalmer to Udaipur Drop.
    TOUR ENDS